ShowAd('top'); ?>
Zapowiedzi'; $cal->ShowArticles(1); } else { echo "
"; include('calendar.php'); echo '

Najbliższe wydarzenia:

'; $cal->ShowArticles(0); } ?>